Privacybeleid

Calm Radio, een onderdeel van Stingray Group Inc. (“wij”, “ons”, “onze”) zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Ons Privacybeleid van Stingray is bedoeld om u te helpen begrijpen hoe we de Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen, bewaren, gebruiken en verspreiden wanneer u gebruik maakt van onze websites, webspelers, applicaties, widgets, producten en/of diensten (de ”Service(s)”). In dit Privacybeleid verwijst "u" naar de persoon die gebruik maakt van de Services als deze persoon 13 jaar of ouder is, of naar een ouder of wettelijke voogd als de gebruiker jonger is dan 13 jaar.

1. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van dit Privacybeleid betekent "Persoonsgegevens" alle informatie over een persoon die deze persoon identificeert of die, afzonderlijk of in combinatie met andere informatie, de persoon identificeert.

Afhankelijk van uw gebruik van de Services, kunnen wij uw Persoonsgegevens verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, contactgegevens, e-mailadres, locatie, postadres, social media-accounts, feedback uit enquêtes, demografische informatie en informatie over uw mobiele en/of computerapparatuur.

2. Hoe verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

Rechtstreeks van u

In principe ontvangen wij de Persoonsgegevens die wij nodig hebben rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van onze Services of wanneer u met ons communiceert.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die door uw mobiele en/of computerapparatuur wordt gegenereerd (bijv. mobiele advertentie-identifiers, informatie over uw locatie en IP-adres). Zie paragraaf “Hoe bieden wij online advertenties aan?” voor meer informatie over dit onderwerp.

Met een rechtsgrondslag zoals een contractuele basis of uw toestemming

De rechtsgrondslag voor het gebruik van uw Persoonsgegevens is doorgaans een contractuele basis (d.w.z. om u te voorzien van de Services) of omdat u ermee heeft ingestemd. Wij kunnen ons echter ook op andere rechtsgronden beroepen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.

Weigering om gegevens te verzamelen en intrekking van uw toestemming

U hebt het recht, indien u dat wenst, om het verzamelen, het gebruik en de bekendmaking van uw Persoonsgegevens te weigeren. U kunt ook te allen tijde, en met inachtneming van een redelijke kennisgeving en de toepasselijke wettelijke of contractuele beperkingen, uw toestemming (indien van toepassing) voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in ons bezit intrekken door contact met ons op te nemen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat indien u ervoor kiest om ons uw Persoonsgegevens niet te verstrekken, dit u kan beletten om bijvoorbeeld de Services te gebruiken, aangezien deze informatie essentieel is voor het verlenen van de gevraagde diensten. U kunt contact met ons opnemen zoals uiteengezet in de Paragraaf “Contact met ons opnemen” om eventuele problemen aan te pakken.

3. Waarom verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

Voor specifieke en beperkte Doeleinden

Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens in principe voor::

 • Verwerken van betaling voor de Services die u van ons koopt, indien van toepassing;
 • Communiceren met u over uw account en om tijdig klantenservice te bieden wanneer dat nodig is;
 • Traceren van uw locatie met als doel de Services te identificeren die op dat moment voor u beschikbaar zijn;
 • U te voorzien van de Services, te reageren op uw verzoeken voor de Services en deze uit te voeren, inclusief het leveren van de Services die u heeft aangekocht;
 • Aanbieden van productupgrades, en andere Services;
 • Authenticeren van de gebruikers van de Services;
 • U te voorzien van advertenties tijdens het gebruik van de Services of services van derden, met inbegrip van sociale media;
 • Aanbevelen van content gebaseerd op uw gebruik van de Services; en
 • Het beheren van de enquêtes die u hebt toegezegd in te vullen

(gezamenlijk, de "Doeleinden").

Om u Berichten te sturen

Indien u toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te ontvangen, kunnen wij u nieuwsbrieven, elektronische berichten, nieuws, updates, wedstrijden, speciale aanbiedingen en/of andere schriftelijke mededelingen (de "Berichten") sturen over de Services, en/of over producten en/of diensten van onze partners en licentiegevers. Afzonderlijke Services en bedrijfsonderdelen kunnen afzonderlijke Berichten verzenden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van de berichten zoals beschreven in de Paragraaf “Contact met ons opnemen”, of via het Voorkeurscentrum dat toegankelijk is via de voettekst in de Berichten. Wij kunnen u echter berichten blijven sturen om u te informeren over beschikbare upgrades of kritieke technische serviceproblemen met betrekking tot een Service die u hebt aangevraagd of gekocht, of om u te voorzien van belangrijke informatie over uw account.

Voor secundaire doeleinden

Wij kunnen de door u verstrekte Persoonsgegevens ook samenvoegen en anonimiseren om geaggregeerde statistische gegevens te creëren die wij kunnen gebruiken om de Services te verbeteren, algoritmen voor machinaal leren te trainen, of te delen met onze derden-partners, waaronder advertentiepartners. Dergelijke statistische gegevens omvatten geen Persoonsgegevens.

4. Delen wij uw Persoonsgegevens met derden?

Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze zonder uw toestemming niet met derden delen, tenzij dit noodzakelijk is volgens de wet of voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Met onze werknemers

In het kader van hun werkzaamheden kan het nodig zijn dat onze werknemers toegang hebben tot uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt of om ondersteuning verzoekt. Hun toegang is beperkt tot wat nodig is om hun taken uit te voeren.

Met strategische partners

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met onze partners en licentiegevers voor zover een dergelijke openbaarmaking vereist is voor de Doeleinden. Wij kunnen een beroep doen op derden om onze activiteiten mogelijk te maken, zoals betalingsverwerkers, leveranciers van hostingdiensten, contractanten voor het verzenden van e-mailupdates over ons en de Services of voor het verlenen van klantenondersteuningsdiensten. In verband met deze bedrijfsactiviteiten kunnen onze dienstverleners toegang hebben tot uw Persoonsgegevens om deze voor een beperkte tijd te gebruiken. Wanneer wij een beroep doen op derden voor de verwerking van Persoonsgegevens, passen wij redelijke contractuele en technische beschermingsmaatregelen toe opdat deze derden alle door hen verwerkte Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Houd er rekening mee dat deze derden zich in andere landen kunnen bevinden dan waar u zich bevindt, in welk geval wij passende maatregelen nemen zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte “Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen en getransfereerd?”.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen indien de wet ons hiertoe verplicht of indien wij te goeder trouw menen dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wet; (b) te voldoen aan het bevel van een bevoegde gerechtelijke instantie in enig rechtsgebied; (c) te voldoen aan een juridisch proces dat aan ons wordt betekend; (d) onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen; (e) uw naleving af te dwingen of te verifiëren van enig deel van de overeenkomsten die u met ons bent aangegaan, indien van toepassing; (f) fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen die via de Services worden gepleegd; of (g) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Services of het publiek in het algemeen te beschermen.

Tijdens businesstransfers

Wij kunnen uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming delen wanneer onze activiteiten dit vereisen (bijvoorbeeld in geval van een fusie, overname, faillissement of verkoop van activa). Als onderdeel van dit soort gebeurtenissen kunnen wij ook sommige of al uw Persoonsgegevens delen met relevante derden (of hun adviseurs) als onderdeel van een due diligence-proces.

Voor andere doeleinden met uw toestemming.

Wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, kan uw Persoonsgegevens worden gedeeld met andere derde partijen. Zo kunnen er specifieke gevallen zijn waarin aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, en daarmee maken wij duidelijk dat specifieke derde partijen uw Persoonsgegevens verwerken.

5. Services en platforms van derden

Links naar platforms van derden

De Services kunnen links bevatten naar andere websites, applicaties of platforms. Lees het privacybeleid van deze websites, applicaties of platforms van derden die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen om hun privacybeleid en gegevensverzamelingspraktijken te begrijpen. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door ons of namens ons.

Gebruik van reCAPTCHA

Wij kunnen gebruik maken van de reCAPTCHA-service van Google Inc. ("Google") om te controleren of de op de Services ingevoerde gegevens door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. De reCAPTCHA-service kan informatie over u verzamelen, inclusief uw Persoonsgegevens voor veiligheidsdoeleinden. De door reCAPTCHA verzamelde informatie wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service stemt u in met de verwerking van uw Persoonsgegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven in haar privacybeleid.

6. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de Doeleinden te vervullen waarvoor zij zijn verzameld, of zoals vereist voor onze rechtmatige belangen, of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of regelgevende vereisten. Na die tijd zullen alle Persoonsgegevens die in ons bezit zijn worden vernietigd, gewist of anoniem gemaakt. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen zoals beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen”.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Met de nodige en passende veiligheidsmaatregelen

Wij streven ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de toepasselijke regelgeving om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Verhogen van uw niveau van privacy

Onze software kan de mogelijkheid bieden om bepaalde softwarefuncties uit te schakelen om uw niveau van privacy te verhogen. Bepaalde technische informatie (bijv. postcode) kan echter automatisch worden verzonden tussen netwerkservers om de toegang tot de Services te verifiëren, de levering ervan mogelijk te maken, of om uw media-ervaring te optimaliseren.

Privacy van kinderen

Tenzij anders bepaald voor een specifieke Service, zijn de Services alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder. Wij verzamelen, bewaren, gebruiken of verstrekken niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, tenzij een ouder of wettelijke voogd daarmee heeft ingestemd. Indien u van mening bent dat er Persoonsgegevens zijn verzameld van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar zonder uw voorafgaande toestemming, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de Paragraaf “Contact met ons opnemen”.

8. Hoe gebruiken we Cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een specifieke locatie op uw computer, mobiel apparaat, tablet of ander apparaat wordt opgeslagen wanneer u uw browser gebruikt om een online service te bezoeken. Andere trackingtechnologieën, zoals webbakens en trackingpixels kunnen voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt. In dit Privacybeleid worden al deze trackingtechnologieën gezamenlijk "Cookies" genoemd. Persoonsgegevens die door ons of namens ons met behulp van Cookies worden verzameld, worden met dezelfde vertrouwelijkheid behandeld als alle andere Persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Strikt noodzakelijke Cookies

Deze Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Services en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Strikt noodzakelijke cookies moeten aanwezig zijn om de Services te voorzien van basisfuncties en kunnen bestaan uit aanmelden, items toevoegen aan een winkelwagentje of e-facturatie. Zij maken het mogelijk dat een gebruiker heen en weer kan navigeren tussen pagina's zonder zijn vorige acties uit dezelfde sessie te verliezen.

Niet-essentiële cookies

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan, kunnen wij en/of onze derde partners ook niet-essentiële Cookies gebruiken in verband met de Services en de Berichten, waaronder de volgende:

 • Functionele Cookies. Deze Cookies stellen de Services in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Indien u met het gebruik ervan hebt ingestemd, kunnen functionele Cookies de Services in staat stellen de voorkeuren en keuzes die u maakt te onthouden, met inbegrip van uw gebruikersnaam, regio en taal.
 • Social media-Cookies. Als u daarmee hebt ingestemd, gebruiken wij social media-Cookies zoals de Facebook-pixel om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen en om doelgroepen te meten, te optimaliseren en op te bouwen voor reclamecampagnes die op social media-platforms worden aangeboden. De Services kunnen ook Cookies gebruiken voor het delen van inhoud met sociale media (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram). Bij gebruik van de deelknoppen wordt een Cookie ingesteld om de op onze website bekeken inhoud te koppelen aan uw gebruikersaccount bij dergelijke netwerken, indien aanwezig.
 • Advertentiecookies. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan, gebruiken wij Advertentiecookies om informatie van u te verzamelen op uw apparaten om advertenties aan u te tonen op basis van relevante onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn. Onze partners kunnen deze Cookies ook gebruiken om na te gaan of onze advertenties aan u werden getoond en of u er interactie mee had. In dergelijke gevallen delen onze partners gegevens met ons, waaronder statistieken over de prestaties van onze advertenties. Indien u meer informatie wenst over hoe u Advertentiecookies kunt beheren en/of uitschakelen, bezoek dan http://www.youronlinechoices.com/ and http://www.youronlinechoices.com/ U kunt het gebruik van dergelijke Cookies ook weigeren door de hieronder vermelde instructies te volgen.
 • Analytische Cookies. We gebruiken analytische Cookies om inzicht te krijgen in verkeerspatronen op de Services, om de effectiviteit van de Berichten te helpen meten en verbeteren en om te bepalen of dergelijke berichten zijn geopend en of er op links is geklikt. Deze Cookies worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Alle informatie die deze Cookies verzamelen is geaggregeerd en anoniem. Om niet meer door Google Analytics gevolgd te worden, bezoek http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt ook het gebruik van analytische Cookies weigeren door de hieronder vermelde instructies te volgen.

Hoe Cookies beheren

Behalve voor strikt noodzakelijke Cookies, zullen wij alleen Cookies op uw apparaten plaatsen als u daarmee instemt, en dergelijke Cookies zullen worden bewaard voor een periode van maximaal dertien (13) maanden vanaf het moment dat zij op uw apparaten zijn geplaatst. Aan het einde van deze periode zal uw toestemming opnieuw worden gevraagd.

Cookies kunnen worden beheerd en/of uitgeschakeld via de Cookie-instellingen van uw browser, de advertentie-instellingen van uw mobiele apparaat en, in het geval van de Berichten, via het Voorkeurcentrum. Social media Cookies (“plugins”) kan ook worden beheerd door het beleid van de volgende netwerken te raadplegen:

Indien u echter Cookies weigert, kan het zijn dat u niet alle functies van de Services en de Berichten kunt gebruiken, en dat u nog steeds reclame aangeboden krijgt, maar dat deze reclame niet meer zo op u is afgestemd.

Indien u meer informatie wenst over hoe u niet-essentiële Cookies kunt beheren en/of uitschakelen, breng dan een bezoek aan http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/, and http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

9. Hoe bieden wij online advertenties aan?

Met het gebruik van Cookies, vragenlijsten of met identificatoren voor mobiele advertenties

Wij kunnen, samen met onze derden-partners, uw Persoonsgegevens verzamelen om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn, inclusief advertenties over specifieke Services. Dergelijke Persoonsgegevens worden verzameld: (i) met social media Cookies en/of advertentie Cookies zoals hierboven uiteengezet in de Paragraaf “Hoe gebruiken we Cookies?”; (ii) rechtstreeks van u wanneer u een enquête invult, een vragenlijst invult of instemt met het ontvangen van de Berichten.

Afhankelijk van de voorkeuren die u op uw mobiele toestellen hebt aangegeven, kunnen wij, samen met onze advertentiepartners, uw mobiele advertentie-identificatie ook gebruiken om hun reclamecampagnes doelgericht te maken en de doeltreffendheid ervan te meten. In iOS wordt deze identificatiecode "IDFA" (ID for Advertising) genoemd; in Android (Google Play) wordt deze identificatiecode "AAID" (Android Advertising ID) genoemd. U kunt uw mobiele advertentie-identificatiecode openen en resetten of het gebruik ervan beperken via de instellingen van het besturingssysteem van uw mobiele apparaten.

In geen geval zullen wij advertenties toestaan die gericht zijn op kinderen wanneer wij er daadwerkelijk kennis van hebben dat de gebruiker jonger is dan 13 jaar. Om meer te weten te komen over onze advertentiepraktijken, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de Paragraaf “Contact met ons opnemen”.

Niet traceren

Webbrowsers kunnen Niet traceren ("Do Not Track", ”DNT”) signalen uitzenden die aangeven dat een gebruiker niet wil dat zijn/haar activiteiten in de tijd en op verschillende websites worden gevolgd. Momenteel bestaat er geen universeel aanvaarde norm voor de interpretatie van dergelijke signalen, hoewel er wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een consensus. Omdat wij de gebruikers niet volgen in de tijd en op websites van derden, reageren wij bijgevolg niet op dergelijke DNT-signalen.

10. Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen en getransfereerd?

Uw Persoonsgegevens kunnen door ons worden bewaard op andere locaties dan de provincie, het grondgebied, de staat of het land waar u woont, waaronder in Canada (inclusief de provincies Quebec en Ontario), de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk. Wij kunnen de verwerking ook uitbesteden aan of uw Persoonsgegevens delen met derden die elders gevestigd zijn, met inbegrip van andere locaties dan de provincie, het grondgebied, de staat of het land waar u woont. In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan landen die van de bevoegde autoriteit een passend beschermingsbesluit hebben ontvangen, of dat uw Persoonsgegevens adequaat worden beschermd door passende technische, organisatorische, contractuele of andere wettige middelen. Indien u meer informatie wenst over deze veiligheidsmaatregelen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de Paragraaf “Contact met ons opnemen”.

11. Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van de geldende wetgeving, kun je het recht hebben om je Persoonlijke Informatie te laten verwijderen, het recht om toegang te krijgen tot, of je Persoonlijke Informatie te rectificeren, het recht om je toestemming terug te trekken (indien van toepassing), het recht om niet te worden gediscrimineerd, het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens door ons, of het recht om een kopie te ontvangen van alle Persoonsgegevens die wij over u hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Om een van deze rechten uit te oefenen (voor zover beschikbaar), kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de Paragraaf “Contact met ons opnemen”.

12. Contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over de privacyaspecten van de Services of de Berichten, meer wilt weten over onze legitieme belangen, een klacht wilt indienen of een van de rechten wilt uitoefenen die u volgens de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan, kunt u dit doen via het gedeelte "Contact met ons opnemen" of de koppeling op de Services, wanneer een dergelijke koppeling beschikbaar is, of kunt u als volgt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris:

 • Als u zich in Amerika bevindt: Customer Support re Privacy, Calm Radio, part of Stingray Group Inc., 730 Wellington Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 1T4, tel: 1-514-664-1244, fax: 1-514-664-1143, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Als u zich in Europa of in de rest van de wereld bevindt: Customer Support re Privacy, Stingray Digital International Limited, 65 Aspenlea Road, London W6 8LH, United Kingdom, tel: +44 (0) 208 237 1197, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uw verzoek kan door ons worden aanvaard of geweigerd op basis van de toepasselijke wetgeving. We zullen onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen wanneer het ontdekt dat niet aan dit Privacybeleid is voldaan. We zullen niet aansprakelijk voor enige incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade met betrekking tot dit Privacybeleid.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een bevoegde autoriteit indien u van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens niet verwerken op een wijze die in overeenstemming is met dit Privacybeleid of met de toepasselijke wetgeving.

13. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij passen dit Privacybeleid regelmatig aan om het up-to-date te houden met de toepasselijke wetgeving en onze activiteiten. Indien er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in het Privacybeleid, dan kunnen kennisgevingen van bijwerkingen (zoals online kennisgevingen of e-mails) worden gebruikt om u op dergelijke wijzigingen te wijzen. Anders zal het plaatsen van het herziene Privacybeleid op de Services worden beschouwd als voldoende kennisgeving aan u, en door gebruik te blijven maken van de Services of de Berichten, of door Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid.

Tenzij anders vermeld, is het huidige Privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die wij over u hebben, en is Stingray Group Inc. de verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van de Persoonsgegevens die onder dit Privacybeleid door of namens ons worden verwerkt.

Laatste bijwerking: 23 juli 2021

Luister 24/7 naar onbeperkt aantal kanalen op onbeperkt aantal apparaten

Geniet overal van je audioreis, zelfs zonder internet. Calm Radio biedt unieke audioervaringen - samengestelde muziek, Sounds of Nature, ontspannen sfeer - dus u KAN werken, KAN focussen, KAN ontspannen, KAN slapen.

 • Windows
 • macOS
 • Android
 • iOS
 • Alexa
 • Sonos
 • Apple TV 4
 • Roku